Vijeće ministara BiH – Usvojene izmjene i dopune zakona o VSTV-u

Vijeće ministara BiH - Usvojene izmjene i dopune zakona o VSTV-u

Vijeće ministara BiH je većinom glasova i uz određene korekcije, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH, koji će uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH za razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri.

Prijedlogom zakona uređuju se pitanja koja je potrebno hitno riješiti kako bi se poboljšao integritet i omogućilo efikasnije i transparentnije funkcionisanje pravosuđa i VSTS-a, a što je jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Prijedlog zakona zasnovan je na principima integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnosti rada, principu dvostepenosti pri odlučivanju i principu odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

U osnovna pitanja koja su uređena u ovom prijedlogu zakona, a koja zahtijevaju hitno usvajanje, spada sljedeće: sukob interesa članova VSTS-a, izvještaji o imovini sudija i tužilaca, što uključuje i same članove VSTS-a te njihova provjera, osnivanje Jedinice za integritet unutar Sekretarijata VSTS-a, pravni lijekovi protiv odluka o imenovanju i pojedine izmjene i dopune u vezi s disciplinskim prekršajima i disciplinskim postupcima koji se vode protiv sudija i tužilaca.

Između ostalog, uvodi se obaveza sudija i tužilaca, odnosno članova VSTS-a da se izjasne, tj. izvijeste o svojoj imovini i interesima. Izvještaj o imovini jedna je od konkretnih mjera za koju Venecijanska komisija Vijeća Evrope zahtijeva da bude “uspostavljena s ciljem borbe protiv korupcije u pravosuđu”. Takođe, propisuju se vremenski rokovi za podnošenje ovih izvještaja, koji će biti uvršteni u novouspostavljeni registar izvještaja, dostupni javnosti i podložni provjerama. U tu svrhu se uspostavlja Jedinica za integritet pri Sekretarijatu VSTS-a BiH te propisuju prekršaji u vezi s izvještajima o imovini i interesima.

Predloženim izmjenama i dopunama propisuje se da se za vrijeme trajanja mandata i godinu dana nakon isteka mandata članovi VSTS-a ne mogu prijavljivati niti biti birani na upražnjene pozicije u pravosuđu, uključujući mjesta u ustavnim sudovima entiteta, poziciju rukovodećeg državnog službenika u Kancelariji disciplinskog tužioca i Sekretarijatu Vijeća. Nadalje se preciziraju slučajevi prestanka mandata članova VSTS-a, utvrđuju situacije prema kojima se članovi VSTS-a razrješavaju dužnosti kao i postupak razrješenja, definišu situacije koje predstavljaju sukob interesa članova VSTS-a, utvrđuje da u postupku glasanja član VSTS-a ne može biti suzdržan, te se utvrđuje pravni lijek protiv odluka VSTS-a o imenovanju.

Pored navedenog, definiše se odgovornost za disciplinski prekršaj, utvrđuju disciplinski prekršaji za sudije i tužioce, zastarijevanje pokretanja disciplinskog postupka, definiše se zabrana vršenja nespojivih dužnosti za sudije i tužioce, propisuje koje dodatne aktivnosti sudije i tužioci mogu obavljati, ograničenja u pogledu prihoda na osnovu dodatnih aktivnosti te se utvrđuju slučajevi u kojima sudije i tužioci mogu zatražiti mišljenja VSTS-a o tome da li je njihova aktivnost spojiva sa njihovim dužnostima.

U roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, Parlamentarna skupština BiH trebala bi donijeti zakon o VSTS-u BiH koji će biti usklađen sa standardima EU, kako je predviđeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.
USPOSTAVITI SARADNJU U OBLASTI ODBRANE S DRŽAVOM KATAR

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o saradnji u području odbrane između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar.

Predstavnici Ministarstava odbrane BiH i Države Katar su do sada imali veoma skromne bilateralne kontakte. Međutim, utvrđeno je da postoje zajednički stavovi i obostrani interes za uspostavljanje bilateralne saradnje u području odbrane, s ciljem doprinosa razvoju sveukupnih prijateljskih odnosa.

Država Katar pruža podršku Bosni i Hercegovini kao veliki donator pomoći i investitor. U kontaktima sa zvaničnicima Države Katar iskazana je spremnost da ova država podrži određene programe i planove koji bi kroz materijalne donacije doprinijeli povećanju oršte sigurnosti u BiH. To se odnosi na rješavanje viškova naoružanja i municije, te povećanja bezbjednosti njihovog skladištenja, kao i na mogućnost podrške Države Katar donacijama za opremanje i modernizaciju Oružanih snaga BiH, bilo kroz bilateralnu saradnju ili uključenjem Države Katar u određene multilateralne donatorske programe.

Zaduženo je Ministarstvo odbrane BiH da Prijedlog osnova uputi Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, uz prijedlog da za potpisnika Sporazuma imenuje ministra odbrane BiH.

ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU INSTITUCIJA BiH
Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, uz tehničke korekcije donijelo Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period juli – septembar 2021. godine, u iznosu od 249 miliona KM.
Ovaj iznos predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

IMENOVAN NOVI ČLAN RADNE GRUPE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O ČUVANJU I UNIŠTAVANJU ODUZETE OPOJNE DROGE
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o formiranju Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Pravilnika o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora. U Radnu grupu je imenovan novi šef Odsjeka za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Ministarstvu sigurnosti BiH Dragan Vukadin.

Radna grupa je zadužena da u roku od 18 mjeseci sačini izmjene i dopune Pravilnika o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora. Ministarstvo sigurnosti BiH će, nakon prikupljenih potrebnih mišljenja, Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika dostaviti Vijeću ministara na razmatranje i usvajanje.

EKSPERTSKI TIM ZA TRGOVSKU GORU DOPUNJEN NOVIM STRUČNJACIMA
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo je Odluku o dopuni Odluke o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore. Uzimajući u obzir novonastalu situaciju prouzrokovanu učestalim zemljotresima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Ekspertski tim je ovom odlukom dopunjen stručnjacima za regionalnu geologiju, zemljotrese i seizmička ispitivanja, hidrotehniku i procjenu uticaja na životnu sredinu (prof. dr Hazim Hrvatović, prof. dr Munir Jahić, prof. dr Zvjezdan Karadžin i prof. dr Mirjana Milićević), te predstavnikom nevladine organizacije „Grin tim“ (Mario Crnković).

INFORMACIJA DRŽAVNE REGULATORNE AGENCIJE ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU SIGURNOST

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost o planiranim i poduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja o izvršenoj reviziji učinka o temi “Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine na osiguravanju radijacione i nuklearne sigurnosti”.

Preporuke se odnose na upravljanje radioaktivnim otpadom, postupanje institucija u vezi s pitanjem potencijalne izgradnje skladišta ili odlagališta radioaktivnog otpada u susjednoj Republici Hrvatskoj u blizini granice s BiH, aktivnosti koje provodi Inspektorat Agencije, kao i monitoring radioaktivnosti u okolišu.

U vezi s iznalaženjem potencijalne lokacije za buduće centralizovano skladište radioaktivnog otpada i istrošenih radioaktivnih izvora u BiH, Agencija je od Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada zatražila da imenuju nove ili potvrde ranije imenovane predstavnike u komisiju koja će se baviti analizom dosadašnjih posjeta potencijalnim lokacijama i predlagati konačno rješenje za centralizirano skladište. Agencija smatra da je potrebno preduzeti konkretne korake u koje bi bili uključeni svi relevantni predstavnici vlasti kako bi ovo pitanje bilo konačno riješeno.

Kada je u pitanju postupanje u vezi s mogućom izgradnjom skladišta/odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, u Hrvatskoj, Vijeće ministara BiH je krajem prethodne godine formiralo ekspertski i pravni tim koji se bave ovim pitanjima. Shodno tome, aktivnosti su intenzivirane i preduzima se sve što je u moći institucija BiH kako bi se Republika Hrvatska spriječila u namjeri da odlaže radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori.
Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost zadužena je da Informaciju dostavi Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Kancelariji za reviziju institucija BiH.
ZAVRŠEN PROJEKAT PRESELJENJA MISIJA DRŽAVA PARTNERA NATO-a U BRISELU
Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju Ministarstva spoljnih poslova BiH o završenom višegodišnjem projektu “Preseljenje misija država partnera NATO u zgradu ‘Z’ u Briselu”.
Vijeće ministara je 25.8.2015. godine donijelo Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta “Preseljenje misija država partnera NATO u zgradu ‘Z’ u Briselu”, a 16.12.2020. godine Odluku o izmjeni i dopuni ove odluke, kojima su za realizaciju projekta obezbijeđena sredstva u budžetu Ministarstva spoljnih poslova BiH u ukupnom iznosu od 1.628.419,00 KM.

Razlog za donošenje ovih odluka Vijeća ministara je odluka država članica NATO-a da sjedište NATO-a u Briselu bude preseljeno u novu zgradu, a da misije država partnera budu izmještene u zgradu “Z”, gdje je Bosni i Hercegovini ponuđen prostor ukupne površine 535m2, što odgovara veličini prostora koji je Misija BiH pri NATO-u do tada iznajmljivala.

Misija BiH pri NATO-u je krajem marta 2020. godine preselila u nove prostorije, te je uplatom preostalog duga prema NATO uredu za projektovanje i preseljenje (NATO HPQO/TO), u ukupnom iznosu od 523.885,67 KM, u februaru 2021. godine izmirena ukupna obaveza Ministarstva spoljnih poslova BiH i okončan projekat “Preseljenje misija država partnera NATO u zgradu ‘Z’ u Briselu”.

Zaduženi su Ministarstvo finansija i trezora BiH i Ministarstvo spoljnih poslova da zatvore projekat u Informacijskom sistemu finansijskog upravljanja (ISFU).
JAČANJE SARADNJE U OBLASTI SPORTA S MAĐARSKOM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, usvojilo je Izvještaj o zaključivanju Memoranduma o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske.

Memorandumom, koji su 16. 3. 2021. godine u Sarajevu potpisali ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto, predviđena je saradnja državnih organa zaduženih za sport dvije zemlje kroz zajedničke aktivnosti i razmjene iskustava. Predviđena je i saradnja sportskih udruženja i saveza u oblasti različitih sportskih disciplina vrhunskog sporta kroz učešća u zajedničkoj obuci, turnirima, tradicionalnim sportskim manifestacijama, kao i razmjena srodnih sportskih disciplina i osoblja (trenera, menadžera, medicinskog osoblja itd.), podsticanje učešća stručnjaka na sportskim seminarima, simpozijuma i konferencijama u organizaciji obje strane koji su od zajedničkog interesa, te organizacija bilateralnih sportskih okupljanja s ciljem razmjene iskustava, kao i konsultacije na rekonstrukciji i održavanju sportskih objekata.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo civilnih poslova BiH da izvještaj uputi u daljnu proceduru i dostavi Predsjedništvu BiH.

INFORMACIJA O PETOM SASTANKU ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE

Vijeće ministara BiH upoznalo se s Informacijom Direkcije za evropske integracije BiH nakon održavanja petog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, 26.11.2020. godine.

Odbor je razmatrao pitanja iz ključnih oblasti u okviru procesa evropskih integracija, posebno o provođenju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije i izradi Programa integrisanja. Diskutirano je o nizu pitanja iz političkog i ekonomskog kriterija, a poseban fokus je stavljen na izbore i reformu izbornog zakonodavstva, te vladavinu prava i rad pravosuđa. U okviru dijela koji se odnosi na provedbu Sporazuma, razgovarano je o oblastima trgovine, poljoprivrede, unutrašnjeg tržišta, socijalne politike i inovacija, transporta, energije, okoliša i regionalnog razvoja. Evropska komisija je nakon održanog sastanka dostavila preporuke za nadležne institucije u BiH, koje su sastavni dio Informacije.

Vijeće ministara BiH upoznalo se s preporukama Evropske komisije dostavljenim nakon održanog petog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, te je zadužio sve nadležne institucije Bosne i Hercegovine i pozvao nadležne institucije Distrikta Brčko BiH, entiteta i kantona, da postupe u skladu sa ovim preporukama.
USVOJEN PRAVILNIK O MAKSIMALNIM NIVOIMA PESTICIDA U I NA HRANI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, usvojilo je Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla.

Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla propisane su maksimalno dozvoljene količine, te se usklađuju s maksimalnim vrijednostima propisanim u EU. Svrha donošenja ovog Pravilnik je potpuna usklađenost s Uredbom EK broj 396/2005 o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla, kao i definisanje pojedinih članova Pravilnika vezano za pripremu i način provođenja višegodišnjih/jednogodišnjih kontrolnih planova za ispitivanje ostataka pesticida u hrani, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(FENA)