Dejtonski ustav, istine i laži

Sa velikom nadom i iščekivanjem napaćeni građani Bosne i Hercegovine dočekali su dan kada je u vazduhoplovnoj vojnoj bazi Dejton 21.11.1995. godine potpisan  Opšti okvirni sporazum za mir  u Bosni i Hercegovini, odnosno Dejtonski mirovni sporazum. I nakon 26 godina mnogo je kontraverzi u interpretaciji odnosno tumačenju sporazuma. Opšti okvirni sporazum ima 11 (jedanaest) Anexa kojima se uređuju razne oblasti.

Svakako da je Anex 4 jedan od najbitnijih, jer je on  definisan kao Ustav odnosno najčešće u političkom  i pravnom diskusu se naziva Dejtonski ustav. Pravna i politička teorija  i praksa ustav definiše  kao najviši pravni i politički akt  jedne zemlje i on je neprikosnoven u definisanju državne i pravne legislative koja proističe iz njegove pravne strukture. Poznato je da je mirovni sporazum nakon krvavog i brutalnog  četverogodišnjeg rata sa elementima agresije, bio neophodan za zaustavljanje krvavog sukoba i uspostavljanje mira. Dejtonski ustav je veoma sažet sa svega 12 (dvanaest) članova što je neuobičajeno za tako važan pravno –politički akt.

Istina je da se u čl. 1. Ustava nastavlja kontinuitet Republike Bosne i Hercegovine i uređuje na način:

„Kontinuitet Republike Bosne i Hercegovine, čije će zvanično ime od sada biti „Bosna i Hercegovina“, će nastaviti svoje pravno postojanje  po međunarodnom pravu kao država sa unutrašnjom strukturom modificiranom kako je ovdje  određeno i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona će ostati država članica Ujedinjenih nacija i može kao Bosna i Hercegovina zadržati ili se prijaviti za članstvo u organizacijama unutar UN sistema i drugih međunarodnih organizacija.“

Laž je da je Bosna i Hercegovina konsocijacija odnosno da je čine  kao združenu RS, Fedracija BiH i Distrikt Brčko.

U svjetlu najnovijih događaja i neviđenoj blokadi institucija Bosne i Hercegovine, a sve u cilju ostvarivanja  secesionističkih političkih ciljeva i razgradnje države Bosne i Hercegovine, najvažnije je razumjeti  pitanje nadležnosti države i entiteta odnosno šta je istina, a šta je laž.

Istina je da su odredbom čl. 3 Ustava imperativno određene nadležnosti Bosne i Hercegovine: a)vanjska politika, b)spoljnotrgovinska politika, c) carinska politika, d) montarna politika, kao što je predviđeno čl. 7, e) finansiranje institucija i plaćanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, f) imigracija, izbjeglice i azil, g) provođenje međunarodnih i međuentitetskih  politika i regulacija krivičnih propisa uključujući i odnose sa Interpolom, h) uspostavljanje i funkcionisanje zajedničkih međunarodnih komunikacija, i) regulisanje međuentitetskog transporta, j) kontrola vazdušnog prometa.

Laž je da su samo naprijed nabrojane nadležnosti Bosne i Hercegovine i da sve drugo pripada  entitetima.

Dodik i oni koji ga podržavaju, kao poznati korisnici švedskog stola, upornom manipulacijom  izostavljaju tačku 5. član 3. Ustava  koji dodatno uređuje  nadležnosti Bosne i Hercegovine:

„Bosna i Hercegovina će preuzeti nadležnost za takva pitanja o kojima se entiteti slože koje u skladu sa aneksima 5-8 Opšteg okvirnog sporazuma ili koje su potrebne da se očuva suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine, u skladu sa  raspodjelom odgovornosti  među institucijama Bosne i Hercegovine. Dodatne institucije mogu biti uspostavljene prema potrebi kako bi vršile ove nadležnosti.

U periodu od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Ustava, entiteti će početi pregovore s namjerom uključivanja i drugih pitanja unutar nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, kao što su korištenje energetskih resursa, te zajednički ekonomski projekti.“

Dodikova secesioništička  rušilačka politika ne uvažava osnovne postulate pravne nauke i međunarodno pravo u primjeni i poštivanju sporazuma, a posebno ovog tipa, koji je međunarodni mirovni sporazum koji grantuju najveće svjetske sile. Svi zakoni i drugu pravni akti koji su usvojeni u Parlamentarnoj skupštini ili u skladu sa ovlaštenjima iz Dejtonskog sporazuma, mogu se mijenjati i staviti van snage isključivo u proceduri kako su i usvojeni. Svako drugačije ponašanje je pravno i političko nasilje koje je protivno Ustavu Bosne i Hercegovine i međunarodnom pravu i takvi akti ne proizvode pravno dejstvo.

Istina je i imperativ, da je međunarodno-pravni subjektivitet, teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hecegovine  u međunarodno priznatim granicama neprikosnoven.

Dodik u svojim nakanama za razbijanje Bosne i Hercegovine koristi veoma providne floskule u smislu da se RS-u vrati ono što joj je oteto te da RS ima pravo na samostalnost u okviru Bosne i Hercegovine. Ovo je nečuveno u pravnoj i političkoj teoriji i praksi da se može biti samostalan a da si u okviru nečega. Da nije ozbiljna situacija ovo bi se moglo svrstati u humor ili kao Dodikov revolucionaran doprinos pravnim i političkim naukama u novom državnom uređenju.

Laž je kojom se služi Dodik, da se Bosna i Hercegovina treba vratiti „izvornom Dejtonu“. Sve što je do sada uspostavljeno, odnosno sve reforme koje su učinjene, u skladu su sa Dejtonskim ustavom, tako da izmišljotina „izvorni Dejton“ nema šansu da dobije na stvarnom značenju, jer je čista manipulacija i izgovor za rušilački pohod Dodika na Bosnu i Hercegovinu.

Ako Dodik i režim RS-a nastavi ovim putem uz pomoć svojih mentora, međunarodna zajednica mora preduzeti mjere i sankcije kojima će spriječiti rušilačke aktivnosti Dodika i saradnika. Kako bi se sačuvao teško stečeni mir  i stabiliziralo stanje u Bosni i Hercegovini neophodno je da se kroz institucije  sistema uređuju odnosi u državi i ostvari put ka euroatlantskim integracijama  za dobrobit svih njenih građana.

 

(Kongres Bošnjaka svijeta)