Nedjelja, 19 Maja, 2024

Uslovi korištenja

Korištenjem portala BosnaGlobal.net prihvatate sljedeća pravila i uslove korištenja:

Vijesti i slike
Sadržaj na portalu BosnaGlobal.net zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist BosnaGlobal.net Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.

Komentari
Komentari odražavaju stavove njihovih autora. Portal BosnaGlobal.net zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Svi podaci, upisani prilikom registracije, unose se u bazu podataka. Niti jedan podatak ne smije i neće biti dan na uvid trećoj osobi (osim ukoliko je to zakonom zahtijevano). BosnGlobal.net se ne može držati odgovornim ukoliko uslijed hakerskog napada dođe do uvida u/otkrivanja podataka.Vi zadržavate svu odgovornost za sadržaj Vaših poruka i odričete svu odgovornost portala BosnaGlobal.net po bilo kojem osnovu vezanim za Vaše poruke. BosnaGlobal.net zadržava pravo da otkrije Vaš identitet (ili bilo koje druge informacije koje posjedujemo o Vama) u slučaju pritužbe ili pravne akcije koja rezultuje iz poruka koje ste slali na komentarima.

KUPUJMO I KORISTIMO DOMAĆE

Admir Kapo

Narod sve može okrenuti u svoju korist

Admir Kapo, predsjednik Udruženja "Kupujmo i koristimo domaće" Admir Kapo već više od deceniju i po sa svojim udruženjem „Kupujmo i koristimo domaće – kvalitetno proizvedeno u...
Kenan Mesanovic

Kupujmo domaće su ključne riječi za naš bolji život

Kenan Mešanović je rođen u Sarajevu. Ekonomiju je završio u Zagrebu. Radio je u „Unisu“ kao vodeći komercijalista za primjenu pneumatike i hidraulike. Rat ga...
Zašto je važno očuvati domaću proizvodnju

Zašto je važno očuvati domaću proizvodnju?

Od početka odmora i turističke sezone moglo se pročitati da je poskupila piletina i da je uglavno nema dovoljno na policama. To je bila...