Vlada FBiH osigurala 2,9 miliona KM fondacijama iz oblasti kulture

Vlada FBiH osigurala 2,9 miliona KM fondacijama iz oblasti kulture

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela je četiri odluke o izdvajanju sredstava utvrđenih federalnim budžetom za 2021. godinu.

Usvojeni su programi utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih za rad četiri fondacije iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, u ukupnom iznosu od 2.898.000 KM.

Transfer za Fond za izdavaštvo iznosi 550.000 KM, od čega je 205.000 KM za stimuliranje novije književnosti i djela domaćih autora i prevodilaca.

Od 330.000 KM Transfera Fondaciji za bibliotečku djelatnost, 150.000 KM namijenjeno je za popunjavanje knjižnog fonda biblioteka i pomoć izdavačima s područja FBiH.
Transfer za kinematografiju iznosi 1.460.000 KM, od čega je planiran iznos od 1.050.000 KM za sufinansiranje filmskih projekata. Transferom je za Fondaciju za bibliotečku djelatnost predviđeno 558.000 KM.

Za kulturna društva i Filmski centar Sarajevo izdvojeno 605.000 km

Vlada FBiH je danas za financiranje programa i projekata kulturnih društava odobrila izdvajanje 405.000 KM, od čega za “Prosvjetu” 60.000 KM, za “Preporod” 190.000 KM, za “Napredak” 130.000 KM i za “La Benevolenciju” 25.000 KM.

Odobreno je i 200.000 KM za sufinanciranje rada Javnog preduzeća Filmski centar Sarajevo.

Odluke o gotovinskim isplatama za staru deviznu štednju

Vlada FBiH je danas donijela dvije odluke koje se odnose na staru deviznu štednju.

Prvom je ovlastila Federalno ministarstvo finansija da realizira obveze po osnovi računa stare devizne štednje koje su, na temelju zahtjeva verificirane do 31. decembra 2020. godine i koje, nakon gotovinske isplate od 1.000 KM, ne prelaze 100 KM.

U 2021. godini, iz sredstava planiranih u budžetu FBiH, bit će isplaćene ove obveza u odgovarajućem iznosu do visine budžetom predviđenih sredstava.

Drugom odlukom utvrđeni se postupci i dinamika gotovinskih isplata verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH za 2021. godinu.
Svakom pojedinom tražitelju, kojem je izdana potvrda o verifikaciji računa stare devizne štednje na temelju zahtjeva koji su verificirani do 31. decembra 2020. godine, isplaćuje se s Jedinstvenog računa riznice FBiH maksimalan iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos do 1.000 KM.

Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo finansija prema hronološkom redu u pregledima pojedinačno izdanih potvrda o verificiranim tražbinama koji se objavljuju u “Službenim novinama Federacije BiH” i dva dnevna lista.

Ostale odluke i zaključci

Federalna vlada je, na inicijativu Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, dopunila Odluku o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period od 2019. do 2021. godine.

Na ovaj način je omogućeno da, izuzetno, Vlada FBiH, u opravdanim slučajevima, može donijeti odluku o korištenju neiskorištenih ili više ostvarenih sredstva po osnovu takse koja Operator prenosi u narednu godinu i za troškove rada Operatora.

Usvojeni su izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacija za 2020. godinu, te Program rada i Finansijski plan Fondacije za 2021. godinu.

Vlada FBiH je donijela Odluku o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara privrednog društva Unis Ginex d.d. Goražde, koja će biti održana u Goraždu 7. aprila 2021. godine.

Kadrovska rješenja
Vlada Federacije BiH je donijela odluke o poništavanju i ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje četiri člana Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala.

Donesne su i Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija, te Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje članova ovog odbora. Utvrđen je i tekst obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju ovog javnog konkursa.

Danas je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Filmski centar Sarajevo d.o.o. za imenovanje Ines Tanović za generalnu direktoricu, na mandat od četiri godine.

Federalna vlada je Jadranka Puljića opunomoćila da je zastupa na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Gorana Buhača za Skupštinu JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, a Jakuba Mušinbegovića za Skupštinu Zraka d.d. Sarajevo.

Zbog obaveze članova Federalne vlade da prisustvuju današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, preostale tačke dnevnog reda 259. sjednice Vlade FBiH bit će razmatrane na nastavku sjednice, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

(FENA)